KDU.breadcrumbs.homeO nás Volební program 2014

PROGRAM PRO VOLBY 2014, KDU-ČSL PRAHA 2

Naše priority: důvěryhodná správa a rozumné hospodaření, spokojení lidé a dostupné bydlení, promyšlená doprava a kvalitní veřejný prostor. 
DŮVĚRYHODNÁ SPRÁVA A ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

1. Důsledně prověříme dosavadní hospodaření úřadu.
2. Vypíšeme nová výběrová řízení pro firmy spravující obecní domy a  budeme důsledně kontrolovat činnosti stávajících firem vykonávajících správu a opravy obecního majetku. Obchodní smlouvy budeme důsledně zveřejňovat online.
3. Zlepšíme úroveň komunikace úředníků, kteří jsou v přímém kontaktu s občany - budeme vyžadovat zpětnou vazbu a ověřovat spokojenost občanů.
4. Zastáváme názor, že funkce starosty/starostky městské části je práce na plný  úvazek. Nejsme přátelé kumulace veřejných funkcí.
5. Jsme přesvědčeni, že lepší jsou drobné investice blíže lidem, nežli desítky milionů do míst, kam skoro nikdo ani nezabloudí, např. Ztracenka.
6. Budeme aktivně jednat s majiteli domů, kteří se nestarají o své nemovitosti a nechávají je chátrat a budeme iniciovat takové změny zákonů, které umožní je účinně sankcionovat.
7. Další prodej obecních domů budeme podporovat za předpokladu, že bude současně zpracovaná a schválena koncepce udržení a rozvoje zejména malometrážních bytů ve vlastnictví obce.
8. Opravy obecních domů budou realizovány cíleně a úsporně, městská část bude kvalitu oprav důsledně kontrolovat prostřednictvím vlastního odborného technického dozoru.
9. Zjednodušíme a zpřehledníme webové stránky úřadu.
10. Budeme pokračovat ve vydávání novin Prahy 2, kde však dostanou větší prostor přímo občané a sdružení, naopak menší prostor bude pro sebeprazentaci vedení městské části.

SPOKOJENÍ LIDÉ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ

1. Významnou část prostředků získaných z prodeje obecních domů chceme investovat do dlouhodobých projektů:
a. Chceme udržovat a rozvíjet počet a kvalitu malometrážních bytů do 40 m2 ve vlastnictví/správě obce.
b. Chceme vytvořit motivační grantový  program pro majitele domů (družstva, SVJ a soukromé osoby), ze kterého budou spolufinancovány opravy nemovitostí (zejména opravy uličních fasád domů a úpravy vnitroblokových prostor).
c. Převážnou část výše uvedených výnosů však nechceme využít k okamžitému proinvestování, ale chceme je bezpečně zhodnocovat pro využití v delší budoucnosti.
2. Ve spolupráci s Úřadem Práce se zapojíme do projektu pomoci potřebným občanům - nezaměstnaní neztratí pracovní návyky a absolventi získají praxi. 
3. Provedeme šetření, na základě kterého rozhodneme o rozšíření kapacit jeslí a mateřských škol.
4. Ve spolupráci s rodiči se zaměříme na  kvalitu stravování ve školkách a školách, aby více odpovídalo zásadám racionální výživy. Zároveň finančně podpoříme vznik školních klubů pro děti z 5. – 9. tříd ZŠ, významně přitom chceme využít stávající sportovní areály a sportovní zařízení škol.
5. Zřídíme Family pointy - místa, kde rodiče s dětmi najdou zázemí při svých vycházkách po městě, místa, která rodinám s dětmi a seniorům pomohou formou poradenství, organizováním kurzů, přednášek a výletů.
6. Práci Městské policie nevidíme pouze v asistenci při odtazích aut, proto prosadíme, aby každý obvod měl „svého“ strážníka, kterého bude občan znát a bude mít důvěru se na něj obracet se svými problémy a postřehy.
7. Výraznou přednost v obsazování uvolněných obecních bytů budou mít občané Prahy 2.
8. Nájemné v obecních bytech bude stanoveno dle jejich kvality a polohy v domě a městské části.
9. S řediteli základních škol se budeme podílet na rozšíření mezinárodní spolupráce s možností výměnných pobytů dětí.
10. Za součást činnosti obce chápeme i podporu občanských sdružení, která se věnují dětem, seniorům a sociálně vyloučeným obyvatelům.

PROMYŠLENÁ DOPRAVA A KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

1.Ve spolupráci s orgány samosprávy hl.m. Prahy budeme aktivně spolupracovat na řešení zklidnění tranzitní dopravy územím Městské části Praha 2, které však nesmí na tomto území způsobit dopravní kolaps.
2. V aktivní spolupráci s Hl.městem Prahou zajistíme bezbarierové řešení všech 3 stanic metra na území Prahy 2 (Náměstí Míru, I.P.Pavlova, Karlovo náměstí) pro kočárky a občany s pohybovým hendikepem.
3. Provedeme  takovou úpravu parkovacích zón, která umožní bezproblémové parkování pro rodinné  návštěvy nebo řemeslníky.
4. Vytvoříme nová uliční stromořadí, zejména v nyní opomíjených částech Prahy 2.
5. Na vhodných veřejných prostranstvích vytvoříme hřiště pro sportovně neaktivní dospělé občany.
6. Znovu prověříme využití ploch pro volný pohyb psů a nastavíme jejich časové využití pro období jaro-léto a podzim- zima. V parcích zajistíme místa, kde by se mohli pejsci napít čisté vody.
7. Budeme aktivně spolupracovat a vyžadovat od správce chodníků a ulic jejich opravy dle potřeb Městské části Praha 2.
8. S firmami provádějícími úklid parků aktualizujeme pravidla, především v letních měsících a během víkendů.
9. Budeme posilovat spolupráci s vysokými školami tak, abychom měli zpětnou vazbu pro úvahy o budoucím rozvoji a ochraně životního prostředí v naší městské části.
10. V neposlední řadě budeme usilovat o to, aby například náměstí I.P. Pavlova, Karlovo náměstí, Ostrčilovo náměstí a další, začala žít jako skutečná náměstí a ne jako dnes coby pouhé dopravní křižovatky.