Usnesení OV KDU-ČSL Praha 2 ze dne 3. 10. 2022

1/ OV KDU-ČSL byl seznámen s rozhodnutím Pražského městského výboru neumožnit  členu OV KDU-ČSL Praha 2 účast na mimořádném jednání PMV dne 1. 10. 2022, na kterém měly být členům pražské organizace KDU-ČSL poskytnuty informace o průběhu povolebních jednáních o sestavení koalice v ZHMP.
Vzhledem k předem omluvené neúčasti předsedkyně OV KDU-ČSL, členky PMV tak OV KDU-ČSL zůstal OV Praha 2 bez aktuálních  informací  v této zásadní věci.

2/ OV KDU-ČSL žádá předsedu PMV o neprodlené poskytnutí aktuálních informací, které PMV o povolebních jednáních obdržel a které byly předmětem jednání PMV dne 1. 10. 2022

3/  OV KDU-ČSL dává tímto podnět ke změně Jednacího řádu PMV KDU ČSL v článku 3, odst. 3. Doplnit větu „V případě neúčasti předsedy obvodního výboru na jednání PMV je automaticky umožněna účast na jednání PMV místopředsedkyni / místopředsedovi příslušného OV se statutem „host“ bez předchozího potřebného souhlasu PMV.“
 
Hlasování per rollam  PRO 7 – PROTI 0 - ZDRˇŽEL SE 0